dinsdag, september 18, 2018

Troonrede, hoonrede

Máxima leek een verstard gezicht te hebben. Dat snap ik wel - je man zal met al die poespas zo'n tekst moeten voordragen, verschrikkelijk.

Ik pik er een paar dingen uit.

"Op herdenkingsmomenten als deze realiseren we ons hoe sterk het land is dat sindsdien is opgebouwd. Sterk in termen van welvaart, ondernemerschap en bestaanszekerheid."

 Jammer dat die drie punten slechts voor een select deel van het volk gelden.

"Sterk door de democratische waarden die verankerd zijn in onze rechtsstaat: gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid."

Ik weet niet of die waarden nog zo verankerd zijn. Veel mensen worden - ook door de overheid - niet als gelijkwaardig beschouwd; tolerantie en vrijheid staan onder druk; de rechtszekerheid wordt effectief afgebroken voor wie niet zelf een prijzige advocaat kan betalen, waardoor mensen vaak ook niet meer in staat zijn om een juridische strijd aan te gaan met instanties die hen benadeeld hebben. (Gevolg: jubeldejubel, minder klachten! Het gaat goed!)

"Nederland is sterk door de beschikbaarheid van zorg, onderwijs en een dak boven het hoofd."

Voor velen is die beschikbaarheid niet vanzelfsprekend meer. Veel zorg is uitgehold, door bezuinigingen en een combinatie van lage lonen en immense werkdruk, waardoor er veel personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg uitstroomt door ziekte of ontslag, en de animo voor dit werk sterk afneemt.
Onderwijs staat onder druk - het reguliere onderwijs door te weinig bevoegde leerkrachten en te weinig geld, het speciale onderwijs door allerhande problemen als haperend speciaal vervoer, geen plaats op de juiste plekken, 'lastige' kinderen die ongewild thuis zitten want geen tijd of geen specialistisch onderwijs beschikbaar.

"Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk."


Ik ben benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Het klinkt nogal gratuit, zeker in vergelijking met de cadeaus die de multinationals en de rijken krijgen.

"En er is de vraag die niet in een rekenmachine past: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?"

Ook hier: wat dan? Hoe dan?

"Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering."

Kan zo op een tegeltje. De taak van een regering is deels ook om de bevolking dat vertrouwen te geven - dat lukt nog niet erg.

"De regering neemt initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven."

Ah ja, jongeren en middelbaren zijn niet eenzaam natuurlijk.

"We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan."

Dan neem ik aan dat er veel meer geld zal gaan naar schuldhulpverlening, psychosociale zorg en jongerenhulp. Toch raar dat daar steeds op bezuinigd wordt.

"Samen met provincies, gemeenten en lokale instanties wil het Rijk brede coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen en een nieuwe kans te geven."

Brede coalities vormen. Mooi hoor.

"Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken."

Vanaf 2020 kunnen kinderen weer eens naar een museum met school? In de hoop dat die musea er nog zijn en er genoeg leerkrachten en vrijwilligers zijn om zo'n schoolreisje te begeleiden?

"Voor de kracht van de samenleving is het positief dat mensen volgend jaar meer te besteden krijgen, zowel de brede middengroep van mensen met een modaal inkomen als ouderen en uitkeringsgerechtigden. De lonen in ons land stijgen. Mensen vinden weer een baan, maken carrière of gaan meer uren werken."

De lonen gaan stijgen. Ook uitkeringstrekkers krijgen meer te besteden - er wordt alleen niet bij gezegd dat ze ook meer uitgaves hebben: hogere huren, hogere ziektekostenpremies, hogere kosten voor water en energie, en ga zo maar door. Ik moet nog zien hoe het kasboekje er aan het eind van het jaar uitziet.

"En door een modernisering van ons belastingstelsel gaat werken meer lonen."

Eh. Moment. Ik moet even onder de tafel vandaan komen, excuus, ik kreeg een lachstuip. Modernisering van het belastingstelsel? Wordt dat net zoiets als de modernisering van de Belastingdienst? Dan staat ons nog wat te wachten.

"Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans heeft als doel dat het voor werkgevers minder risicovol wordt mensen een vast contract aan te bieden."

Daar wordt bedoeld: het wordt makkelijker mensen te ontslaan. De ontslagbescherming wordt verder uitgehold.

"Nog teveel mensen met een arbeidsbeperking staan ongewild langs de kant. De regering start een breed offensief om aan hen meer kans te geven op een volwaardige baan. Werken moet lonen, ook voor deze groep."

Dat is nodig - juist de overheid heeft het enorm laten afweten wat betreft het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een 'vlekje'. En het schandelijke plan om deze groep onder te betalen, is door hevig protest maar net - en slechts deels - afgewend. En: weer een breed offensief, vast in de vorm van een brede coalitie.

"Met fiscale maatregelen vergroten we de aantrekkingskracht van ons land voor grote en kleinere bedrijven. De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft."

Ah ja, wie het al heel goed heeft, gaat flink vooruit.

We willen echte bedrijvigheid belonen en alleen bedrijven naar ons land halen die wat toevoegen aan onze economie. Belastingontwijking, zoals in het geval van brievenbusfirma’s, wordt daarom tegengegaan.

"Toevoegen aan onze economie"? Dus geen bedrijven hier die alle productiviteit in pakweg Azië hebben?

Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden.

Zoals? Meestal is de combinatie landbouw en natuur niet best voor de laatste categorie.

In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen, zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Die trend zet door. Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar.

Ze kunnen er niet op vertrouwen. Er zijn heel veel meer mensen nodig in de zorg, en daarvoor is het minimaal noodzakelijk om mensen beter te betalen, betere werkomstandigheden te bieden, meer mensen aan te nemen, te waarborgen dat opleidingen in dit vakgebied aantrekkelijk zijn en te zorgen dat mensen de hulp en zorg krijgen die nodig is, in plaats van de hulp die in het plaatje past.

In de collectieve uitgaven gaat nu van elke euro al meer dan 25 cent naar de zorg. Daarom zijn met de ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en de ggz nieuwe akkoorden gesloten over de kwaliteit en een beheerste kostengroei.

Ah, alles moet beter, maar het mag niks kosten. Zo kennen we Rutte cs weer.

Een groot probleem is de oververhitte woningmarkt. Vooral in de grote steden zijn betaalbare woningen schaars en komen starters er niet of nauwelijks tussen. Er is grote behoefte aan woningen met een huur van 700 tot 1000 euro per maand.

Die worden massaal bijgebouwd, tenminste, hier in Utrecht wel. De woningen met een lagere huur, die zijn er niet. Wie nu in een sociale huurwoning zit, blijft daar zitten - doorverhuizen naar een gelijke woning kan zomaar betekenen dat je 250 euro meer moet betalen (en daardoor vaak niet eens kan en mag verhuizen omdat je boven een bepaalde grens geen huurtoeslag en/of een woonvergunning krijgt).

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen veel doelen alleen samen bereiken. De energietransitie, de veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland, maar ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling – het vraagt allemaal om bestuurlijke samenwerking.

Ik ben benieuwd wat de waterschappen voor plannen hebben voor de aanpak van kindermishandeling en veiligheid op straat. (Ja, flauw.)

In Koninkrijksverband heeft de wederopbouw van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba hoge prioriteit na twee vernietigende orkanen in 2017.

Mooi! Daar wachten ze pas een jaar op - er gebeurt wel een en ander, maar er had véél meer gedaan moeten worden.


Al met al weer eens veel geblaat en weinig wol. Deels wordt er keurig gezegd wat het volk wil horen, deels wordt een concrete aanpak zeer zorgvuldig ontweken.
Best een meesterstukje, voor wie niet goed luistert.

woensdag, april 06, 2016

Hoop

Aquapunctuur: als je met 6 graden tegen de wind en de motregen in moet fietsen, halverwege gedwongen afstappen om in de luwte even je gezicht en je oren te laten ontdooien.
Dan sta je daar, weggedoken in een wijk met grauwgevlekte huizen, waar in het doffe licht alle hoop weggesiepeld lijkt. Wie er woont, verhuist hooguit nog naar de overkant, waar alleen de nieuwste graven een bloemetje hebben en nieuwe kuilen liggen te wachten. Ook op jou, ooit. Daar gaat het eindigen.
Om de hoek staat een appelboom in bloei, met een merel die in de regen uitbundig zingt. En dan denk je terug aan die pulletjes die je net zag in de Oudegracht. Aan die dikke kastanje, verscholen op een plein, die zijn vingers uitvouwt.
De andere helft van de route leek ineens veel korter.

vrijdag, maart 25, 2016

Overtegenwoordigd in criminaliteitsstatistieken?

De PVV stelt op basis van misinterpratie van statistieken dat 'veel' Marokkanen crimineel zouden zijn.
Dit zijn de cijfers van 2014, per 10.000 inwoners:

totaal verdachten van misdrijven 124
autochtoon 92
allochtoon 245
westerse allochtoon 126
niet-westerse allochtoon 350

Dus ja, de niet-westerse allochtoon is oververtegenwoordigd. Daar kunnen diverse redenen/oorzaken voor zijn, sociaal-economische bijvoorbeeld, maar ook het feit dat een gemiddelde Marokkaanse jongen eerder verdachte is dan een gemiddelde Nederlandse jongen, omdát ie van Marokkaanse afkomst is.
Voor de PVV is dit alles een reden om te spreken over afnemen van de Nederlandse nationaliteit, uitzetten, aanpakken die hap.

Het percentage (ex-)PVV-leden dat verdacht wordt van een of meerdere misdrijven is 100. Geert Wilders is het enige lid en heeft nu weer een rechtszaak aan zijn broek
Daarnaast duiken er vaak PVV-vertegenwoordigers op in het nieuws wegens criminele verdenkingen:
- de mishandelingen, bedreigingen en fraude door Dion Graus
- Daniël van der Stoep bood minderjarige meisjes geld en drugs in ruil voor seks
- René Eekhuis fraudeerde met fractiegeld en werd verdacht van zware mishandeling
-  Eric Lucassen verwierf faam als brievenbuspisser en burenbedreiger, waarna bleek dat hij in zijn defensietijd veroordeeld was wegens misbruik van vrouwelijke soldaten in opleiding
-  Gidi Markuszower werd veroordeeld voor verboden wapenbezit
- James Sharpe was pornomaker en fraudeur en niet vies van bedreigingen
- Michael Heemels, woordvoerder van Wilders, stal 175.000 euro
- Arjan Brogt werd gepakt voor fraude
- Martin Bosma twitterde ooit dat hij 'de rode neuzen' van NOS-mensen wilde afhakken
- Hero Brinkman beledigde de minister van Justitie van de Antillen, werd gepakt voor dronken rijden, pleegde diefstal en bedreigde en mishandelde mensen
- Marcial Hernandez gaf een ambtenaar een kopstoot
- Jos van Hal Scheffer pleegde zelfmoord nadat zijn vrouw gepakt werd voor oplichting waar hij vermoedelijk aan meegewerkt had
- Marjolein Faber betaalde het bedrijf van zoon met fractiegeld
- Jochem Daeter deed mee aan de aanslag op de noodopvang in Woerden
- Arnoud van Doorn wordt verdacht van handel in hennep, schending van het ambtsgeheim, het bezit van een alarmpistool en het medeplegen van diefstal met een valse sleutel in het stadhuis van Den Haag.
En dan heb ik niet eens echt lang gezocht.
Hoe hoog is het percentage verdachten in PVV-kringen eigenlijk? En wanneer gaat daar eens iets aan gebeuren?
Ik zou graag 'Minder! Minder! Minder!' PVV-ers zien in deze statistieken. Als ze anderen zo de maat nemen, mogen ze zelf weleens het goede voorbeeld geven.

donderdag, maart 24, 2016

Dan kom je langs Utrecht Centraal en staat daar een ME-busje. Er worden op sociale media foto's gepost van politieagenten in diverse uitrustingen. Vlaggen hangen halfstok.
Het meest verwarrende vind ik dat zelfs dit soort nieuws went. Terwijl het nieuws was omdat Brussel dichtbij is, want veel andere moordpartijen in de wereld, met veel slachtoffers, kregen nauwelijks aandacht.
Tegelijkertijd krijg ik het gevoel dat het onvermijdelijk is dat misleide geesten in eigen land besluiten dit voorbeeld na te volgen. Wat dan weer direct het gevoel oproept dat ik het vertik om nu bang te gaan doen en drukke plekken te mijden. Ik laat mijn leven niet regisseren door een stel gasten met wanen. Of ze nu denken dat ze een kruistocht tegen anders/niet-gelovigen houden vanuit het idee dat zij het enige ware geloof in de enige juiste vorm aanhangen, of dat ze nu denken dat zij de enige zijn die weten hoe het gevaar in te dammen, namelijk door alle andersdenkenden af te voeren.

zondag, februari 28, 2016

Verstop-eitjes

Ik heb blijkbaar iets gemist. Jamin en Hema hebben ergens paaseitjes 'verstop-eitjes' genoemd. In de stinkende krochten van de sociale media weet men dat dat de schuld van de islam is en gaat men los. Want paaseitjes zijn gristelijk en daar hebben die moslims vanaf te blijven.
Maar zoals kerst geen spat met de geboorte van een godenzoon te maken heeft - dat is het oude midwinterfeest dat de kerk niet uit kon roeien en dat dan maar als datum voor die 'gebeurtenis' is gekozen - heeft pasen geen zak met diezelfde figuur te maken. Pasen is het lentefeest, en is veel ouder dan welke religie ook. Lente = eieren, lente = kuikens. Daar is niets christelijks aan. Dat de kerk zich ook dit feest toegeëigend heeft, maakt die eitjes nog steeds niet christelijk. Het christelijke verhaal is van de kruisiging en wederopstanding - van Jezus, niet van kuikens.
Wederom hebben de "Dit is onze cultuur"-blaters geen enkel benul waar ze het over hebben, en diskwalificeren ze zichzelf.

vrijdag, februari 19, 2016

Meerderheid van het volk - over cijfers en meningen

We worden 'overspoeld' door vluchtelingen en asielzoekers. Het is zelfs een tsunami, volgens sommigen. Het volk wil dit niet, zegt men. De meerderheid is tegen, zegt men - om diverse redenen. Dat leidt tot rellen als een gemeenteraad vergadert over wel of niet asielzoekers opvangen in de gemeente. Dat leidt tot een Pegida Nederland, tot varkens die in bomen gehangen worden, varkenskoppen en vuurwerkbommen bij AZC's, aanslagen op woningen van mensen die asiel gekregen hebben en tot een glorieuze stijging van de PVV in de peilingen.
Maar: die cijfers over dat 'overspoelen' kloppen niet. Zie het blog van Flip van Dyke, bijvoorbeeld deze post (al zijn andere stukken zijn ook zeer aanbevolen als je echt wilt weten hoe het zit. En realiseer je dan dat deze man weggepest is van Twitter - gewoon, omdat hij feiten noemt.)
Maar: bij demonstraties zie je vaak dezelfde mensen (oké, dat geldt voor beide zijdes).
Hoeveel zegt het over de mening van de lokale bevolking als ergens 200 mensen tegen de mogelijke komst van een AZC demonstreren als daar veel niet-bewoners bij zijn, afkomstig van Voorpost, Pegida, Blood and Honour, Pro Patria, Identitair Verzet, NVU,  Demonstranten Tegen Gemeenten, andere dubieuze groepen? (Info over de diverse groepen onder andere hier en hier.)

Het verzet maakt niet altijd een goede indruk - dit filmpje van PowNed is exemplarisch:  


Dit oogt meer als jongeren die zich vervelen en weten dat ze in beeld komen als ze bepaalde dingen roepen, dan als mensen die reden hebben om de komst van asielzoekers te vrezen en daarom demonstreren. Ze laten zich wel ophitsen door al die ongefundeerde tsunami-verhalen.
Wat het in mijn ogen nog belachelijker maakt, is dat 'rechts' in de media doorlopend kermt dat rechts nooit aan het woord komt in de media. Want de media zijn links en dus mag rechts niks zeggen. Waarom hoor of lees ik dan elke dag wel dat dat zo is? Dat lijkt voor mij op een behoorlijke hoop ruimte in de media, dus wat is dan het probleem van rechts? Als ze hun tijd en pagina's alleen maar gebruiken om te sneuneuzen dat ze door links onderdrukt worden, sja, dan moeten ze maar eens van de vele gelegenheden gebruikmaken om iets steekhoudends te zeggen.

Het is tegenwoordig 'normaal' om bij berichten over criminaliteit waarbij de term 'lichtgetint' valt een hoop reacties te lezen in de trant van 'Ze moeten terug, schop ze het land uit'. Op bepaalde sites kom je niet weg met zo'n subtiele mening, daar struikelen de reaguurders over elkaar heen om een nóg grovere reactie te geven dan degene die er al staan (nee, geen voorbeeld, u kunt ze zelf wel bedenken of anders even Google raadplegen).

Ik ken vooral mensen die niet zo denken. Dat zegt natuurlijk veel over mij, de kans dat ik hartelijke relaties onderhoud met mensen die vinden dat asielzoekers best opgevangen mogen worden maar wel in een kamp zoals Auschwitz, is niet erg groot.
Ik vraag me oprecht af wat 'het volk' nu eigenlijk vindt. Vluchtelingen opvangen zonder beperkingen? Vluchtelingen opvangen tot een bepaald aantal? Niemand opvangen maar betere opvang in bijvoorbeeld Griekenland en Turkije, waar we dan aan meebetalen? Inzetten op vrede in de gebieden waar mensen vandaan vluchten, en daaraan meewerken? En hoeveel mensen vinden werkelijk dat we niets moeten doen en dat we dat kunnen maken? (Waarbij ik gelijk denk: dat mogen ze vinden. Maar dan neem ik aan dat ze zelf ook geen gebruikmaken van collectieve voorzieningen - gelijke monniken, gelijke kappen. Hebben ze dat er voor over?)

De media hebben vooral oog voor de 'anti's'. Logisch, want het is lekker nieuws, zo'n varken in een boom. Daar trek je lezers/kijkers mee. En zo'n filmpje als hierboven, daar kijken veel mensen naar - lachen om domme Tokkies. Desondanks schijnt het gevoel wel te zijn dat 'de meerderheid' tegen (uitgebreide) asielopvang is. Maar alle argumenten zijn allang onderuitgehaald. En zo'n 'Is er ook bier?'-jongen wordt meegeteld als 'tegen opvang', terwijl hij geen idee heeft dat dat zo is. Dus nogmaals: hoe liggen die verhoudingen eigenlijk? En in hoeverre is het meer 'Not in my backyard' dan 'Laat die mensen verzuipen, kan mij het schelen'?

Af en toe is er aandacht voor mensen die bijvoorbeeld kleding inzamelen voor vluchtelingen, die naar Griekenland gaan om te helpen, die kinderen in een opvang les geven, die met een groep vluchtelingen een concert organiseren.
Er is genoeg gaande aan de 'niet-anti'-kant, maar dat leidt nauwelijks tot 'lekkere soundbites' want geen schokkende filmpjes. Zo'n groepje kaalkoppen dat de rechterarm heft met op de achtergrond een bordje 'Tokkie power' is nou eenmaal aansprekender dan de diverse acties aan de 'andere kant'.
Om aandacht te krijgen voor de ellende in Lesbos, moet je al met een bekende acteur aankomen:


Ik hoop dat mensen aan die 'andere kant' zich nog meer zullen laten horen. Ontzenuw de onzinverhalen dat 'de meerderheid van het volk tegen opvang' zou zijn.
Ik ben het zelden erg met een politicus eens, maar wat Jesse Klaver onlangs zei, was me uit het hart gegrepen. Laten we niet doen alsof het allemaal makkelijk en leuk is, maar laten we realistisch zijn en er tegenaan gaan. En laten we ons laten horen en zien. Laat rechts zich dit onderwerp niet toe-eigenen alsof dat de enige mening is.

zaterdag, februari 13, 2016

Verliefd in de cel

Op Twitter ging het over 'waar kom je een nieuwe liefde tegen'. Een onderzoek wijst uit dat de sportclub een goede plek is, maar hé, dan heb je een nieuwe liefde die van sporten houdt. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar als je zelf niet zo sportief bent is een sportclub niet echt een goeie habitat.
Soms komen mensen elkaar op vreemde plekken tegen. Of ontdek je op een vreemde plek dat je verliefd bent. Zoals in een politiecel. Klinkt gek, maar zo ging het.
We hadden elkaar al een paar keer gezien in een café, en ik vond 'm aardig, en het intrigeerde me dat ie gewoon van Utrecht naar Amsterdam fietste (dat leek me toen nog heel ver).
Toen kwam die demonstratie, voor mij de eerste keer. Hij ging ook, om foto's te maken. Er waren nog een paar honderd anderen.
De demonstratie liep verbijsterend uit de hand doordat iemand zo stom was een rookbom naar binnen te gooien. Die werd weer naar buiten gegooid, logisch, alleen bleef ie hangen in de goedkope nylon gordijnen, die direct in de hens vlogen. In no time stond alles in de fik en brak er paniek uit.
Een groot deel van de demonstranten maakte dat ze wegkwamen, een ander deel reageerde niet snel genoeg en werd opgepakt.
Zo zaten we met een flinke groep mensen in de luchtruimte, later vanwege de venijnige kou binnen in een soort verhoorruimte, uiteraard met de deur op slot.
Hij werd iets later opgepakt, en met camera en al bij de groep in de verhoorruimte gezet. Dat leidde tot hilariteit, en hij schoot snel zijn filmpje vol (jaja, dit was ver voor de tijd van digitale camera's). Intussen besefte ik dat ik volslagen verliefd was op die jongen.
(De politie heeft het filmpje in beslag genomen en ontwikkeld, en heeft aan hem gevraagd waar die foto's gemaakt waren. Dat vroegen ze in exact diezelfde ruimte, en ze werden kwaad toen hij naar waarheid antwoordde dat ie ze daar, op die plek had gemaakt. Gelukkig hingen nog precies dezelfde dingen aan de muur, zodat snel bleek dat zijn verhaal klopte. Terwijl de politie dacht dat ze een soort samenzweringsruimte op het spoor waren ;p)
Uiteindelijk hebben we het bijna 20 jaar volgehouden samen. Een politiecel kan dus ook een plek zijn om een nieuwe liefde tegen te komen ;-)